חובת ההודעה למעביד

חובת ההודעה למעביד על ההריון
אישה הרה תודיע למעסיקה על הריונה במהלך החודש החמישי.
חוק עבודת נשים אינו קובע במפורש את חובת ההודעה למעביד על היות עובדת בהריון.
החוק קובע בעניין עבודה בשעות נוספות, במנוחה שבועית ועבודת לילה, בסע' 10 לחוק עבודת נשים, כי עובדת שהיא בחודש החמישי תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כן, אין להעסיק אותה במנוחה השבועית, שעות נוספות או בעבודת לילה  אלא אם כן הסכימה לכך העובדת בכתב והמציאה למעביד אישור של רופא מומחה ביילוד וגינקולוגיה. יחד עם זאת, הפרשנות המשפטית המקובלת לעניין האמור לעיל היא כי יש להודיע למעסיק במהלך החודש החמישי על היות העובדת בהריון.

חובת ההודעה לעניין אישה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים:
עובדת בהריון אשר עבודתה היא בסביבת עבודה עם חומרים מסוכנים או חומרים המשפיעים על חום גופה וכדומה, תוכל למצוא בתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 מידע והנחיות לעניין זה.
לפרטים נוספים באשר לרשימת החומרים המסוכנים המפורטים בתקנות, ניתן לפנות לקו המידע הטלפוני.