היעדרויות מותרות במהלך ההריון

היעדרות מותרת לצורך בדיקות רפואיות
עובדת בהריון אשר עובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, ויותר מארבע שעות ליום, זכאית להיעדר לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות בקשר להריון בתחנה לבריאות האם והילד או ע"י הגינקולוג, עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון, ללא ניכוי ההיעדרות משכרה.
עובדת אשר עובדת פחות מארבע שעות ליום בשבוע עבודה מלא, זכאית להעדר 20 שעות במשך כל תקופת ההריון, ללא ניכוי ההיעדרות משכרה.
מדובר לרוב בשעות היעדרות בודדות אשר מצורף להן אישור רפואי.
חריג לאמור(עפ"י הפסיקה), עובדת אשר עברה בדיקת מי שפיר, זכאית להיעדר יומיים רצופים במסגרת זכאותה להיעדר לצורך בדיקות רפואיות.

היעדרות במהלך ההריון בגין מחלה שאינה שמירת הריון
עד לתיקון חוק עבודת נשים בשנת 2007, עובדת שנעדרה בגין מצב בריאותי עקב ההריון פחות מ-30 יום, לא היתה זכאית לגמלת שמירת הריון ולא לתשלום דמי מחלה ע"ח ימי מחלה צבורים.  לאחר השינוי הנ"ל, 
עובדת רשאית להיעדר בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאת ובמידה שאישר, דין היעדרות כאמור כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי סע' 59 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

היעדרות המזכה בגמלת שמירת הריון
עובדת הנאלצת להפסיק עבודתה בגין מצב רפואי הנובע מן ההריון ומסכן אותה או את העובר, תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון מביטוח לאומי, בהתקיים תנאים מסוימים כלהלן:
תושבת ישראל, אשר ביום בו הפסיקה עבודתה בגין שמירת ההריון, היתה עובדת שכירה או עצמאית, ושולמו בעדה דמי ביטוח לאומי בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים, שקדמו ליום בו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.
רופא נשים מומחה אישר בטופס רפואי מיוחד של ביטוח לאומי כי על העובדת להיות בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות ואינה מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר.
יש לצרף לטופס התביעה את האישור להיעדרות שיינתן על ידי הרופא המטפל .
על התביעה להיות מוגשת תוך שנה מתום תקופת השמירה. התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק שהאישה מסרה.
מי שאושרה לה גמלה לשמירת הריון ל- 30 ימים רצופים לפחות, ונסתיימה שמירת ההריון, ובמהלך ההריון נזקקה שוב לשמירת הריון- תהא זכאית לגמלה בעד תקופה נוספת (אחת או יותר), אם הייתה בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות..

היעדרות בגין שמירה חלקית:
בפסיקה מהפכנית אשר ניתנה בבית הדין הארצי לעבודה בערעור של המל"ל נ' רחל בלומנטל עבל 165/08  , הוחלט בדעת רוב כי יש להכיר בפרשנות תכליתית של המונח "שמירת הריון", כמכילה אפשרות של הכרה בזכאות לגמלת "שמירת הריון" גם במקרה בו ההיעדרות מהעבודה מחייבת קיצור יום העבודה בלבד, ולאו דווקא היעדרות מוחלטת מן העבודה. לאחרונה ניתן פס"ד שהפך את ההלכה הקודמת וקבע כי אין  זכאות לגימלת שמירת הריון חלקית,  עב"ל 746/08 המוסד לביטוח לאומי נ' פזית אסייג-אבוקסיס.