הגבלת פיטורים במהלך ההריון

איסור פיטורי עובדת בהריון
סע' 9 בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אוסר על מעביד לפטר עובדת במהלך הריונה, וזאת אם העובדת מועסקת במקום העבודה או אצל אותו מעסיק חצי שנה ומעלה. האיסור חל גם לגבי עובדות זמניות, וגם לגבי עובדות המועסקות בחוזה עבודה לתקופה קצובה (לעניין זה, חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר, או חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה).
אם המעסיק הוא קבלן כוח אדם, גם הפסקה זמנית של העבודה תיחשב לפיטורים.
במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, יכולה לחול הגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר על פיטורי עובדת עקב ההריון (החוק חל על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה).

היתר פיטורים
מעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך הריונה, יפנה למשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (תמ"ת), בבקשה לקבלת היתר פיטורים.
החוק קובע כי לא יינתן היתר ע"י הממונה על עבודת נשים, אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת.
פיטורים ללא קבלת היתר אינם תקפים והעובדת זכאית להמשיך לעבוד.
מעביד שלא פעל לפי החוק צפוי לקנסות ובעבירות מסוימות- אף למאסר.

ההליך במשרד התמ"ת
על המעסיק לפנות לתמ"ת בבקשה מפורטת בכתב לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון.
בימים אלה מתגבשים נהלים חדשים בהליך, במסגרתם ההליך יכלול:
1. בקשה על נספחיה שתימסר ע"י המעסיק לעובדת.
2. תגובת העובדת בכתב לטענות המעסיק (שתימסר תוך זמן קצוב שייקבע ע"י משרד התמ"ת).
3. תגובת המעסיק לתגובת העובדת (שתימסר תוך זמן קצוב שייקבע ע"י משרד התמ"ת).
4. הליך גביית גרסה ע"י האחראי מטעם הממונה על עבודת נשים, בכפוף לטיעונים שהוגשו ע"י הצדדים.
5. המעסיק והעובדת רשאים להיות מלווים ע"י עו"ד או נציג ארגון עובדים בעת השימוע ובלבד שהומצא ייפוי כוח המעיד על ייצוגם.  יש לציין כי בעת השימוע אין לעוה"ד או לנציג ארגון העובדים זכות להשיב לשאלות במקום המעסיק/העובדת.
6. השימוע נערך בנפרד לכל צד, כאשר השימוע למעסיק נערך ראשון, למעט במקרים חריגים.

איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון
לא יפגע מעביד בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר התמ"ת.
האמור לעיל לא יחול על שינוי זמני בהיקף המשרה שיזמו העובד/העובדת לפי אישור רפואי.