חופשת לידה

חופשת הלידה היא 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה כרצון העובדת לפני יום הלידה המשוער, יש לצרף לתביעה לדמי לידה אישור רפואי לגבי יום הלידה המשוער.
עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות או מחופשת לידה מוארכת כלהלן, עפ"י חוק:
◦ עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה הלידה, החל בילד השני.
◦ עובדת שחלתה ואושפזה בבית החולים, תוך תקופת חופשת הלידה (14 שבועות) לתקופה העולה על שבועיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות נוספים, וכן לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
◦ עובדת שתינוקה זקוק לאשפוז לאחר הלידה, או לשוב לבית החולים לאשפוז תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על 14 ימים, זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות נוספים. לחילופין, ניתן לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו מיד לאחר יום הלידה, ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
יולדת שהאריכה או פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוזה או האשפוז של הנולד, תודיע זאת למוסד לביטוח לאומי מוקדם ככל האפשר בצרוף אישור רפואי.
בלידת ולד ללא רוח חיים (החל מהשבוע 26 להריון), זכאית היולדת לחופשת לידה מלאה.

הארכת חופשת לידה (חופשה ללא תשלום- חל"ת)
עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה שלה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות  12 חודשים רצופים ומעלה, רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה למשך 1/4 מהוותק שצברה ולא יותר משנה, מומלץ להודיע למעסיק בכתב. הזכות מוענקת עפ"י חוק מגן ואינה מותנית בהסכמת המעביד.

איסור פיטורים בחל"ד ובחל"ת
◦ חל"ד - חל איסור על פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 60 יום מסיום חופשת הלידה. האיסור מוחלט אלא אם מתקיימים שני התנאים הבאים-
1. עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד ניתן  צו פירוק.  
2. הפיטורים אינם בקשר ללידה.

◦ חל"ת - חל איסור על פיטורי עובדת במהלך חל"ת על פי חוק ובמהלך 60 יום מסיום חל"ת ע"פ חוק, אלא בהיתר התמ"ת.
על המעסיק חלה חובת הודעה מוקדמת, ע"פ חוק הודעה מוקדמת.