תנאי שימוש

להלן מפורטים התנאים של הסכם משפטי מחייב בינך ובין ויצו. בכניסתך לאתר אינטרנט זה ("האתר"), בדפדוף ו/או בשימוש בו, הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.
ויצו רשאית, ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר, על-ידי עדכון פרסום זה, ו/או לערוך שיפורים או שינויים בשירותים או בתכנים המתוארים באתר.

כללי

אתר זה וכל התוכן הכלול בו - אין להעתיקם, לשכפלם, לפרסמם מחדש, להעלותם, לשולחם בדואר, לשדרם, להפיצם, או להשתמש בהם ליצירת עבודות נגזרות, ללא הסכמה מראש ובכתב של ויצו. ההרשאה הניתנת לך על ידי ויצו הינה הרשאה מוגבלת, שאינה בלעדית ושאינה ניתנת להעברה, לגשת ולהציג את דפי האינטרנט באתר זה, במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא-מסחרי. הרשאה זו מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג באתר זה, בכך שתשמור על כל זכויות היוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל עליך כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המלווים את התוכן או המפורטים בכל אופן אחר באתר זה.
ויצו לא נותנת לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינך רשאי לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת.

הגבלות מסויימות

אין הבטחה או ערבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה נכון, עדכני או שלם. בנוסף, האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. ויצו אינה מקבלת על עצמה כל אחריות (ובאופן מפורש דוחה מעליה אחריות) לעדכון אתר זה כדי לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם. בהתאם לכך, עליך לוודא שכל המידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לשירותים, מוצרים או עניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.
ויצו אינה מעניקה הבטחה כלשהי שבעיות מדווחות כלשהן ייפתרו על-ידה, גם אם ויצו בוחרת לספק מידע שמטרתו הפנית בעיה.

מידע סודי

ויצו אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי או קנייני באמצעות האתר. שים לב, שכל מידע או חומר שיישלח לויצו ייחשב כלא-סודי. באמצעות שליחה של מידע או חומר לויצו, אתה מעניק לויצו רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה. בנוסף, הינך נותן הסכמתך לכך שויצו רשאית להשתמש באופן חופשי בכל טכניקה, רעיון, ידע או מושג שהם שאתה שולח אלינו, לכל מטרה שהיא.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירות הנם של האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירות כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האתר הנו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר ושל השירות, בפטנטים ובמדגמים של האתר ושל השירות, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, הפעלת השירות, הענקת השירות, עיצוב השירות, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו של האתר והשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול באתר או בשירות (להלן- "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת האתר.
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, שתעשה על ידי המשתמש.

קשרים עסקיים

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של ויצו. ויצו אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של ויצו או ביחס למשאבים של צד שלישי. קישור לאתר אינטרנט שאינו של ויצו, אין פירושו שויצו תומכת בתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. בנוסף, ויצו אינה צד לעסקאות כלשהן שאתה עשוי להכנס אליהן עם צדדים שלישיים, גם אם למדת על צדדים שכאלו (או השתמשת בקישור לצדדים שכאלו) מאתר של ויצו. בהתאם, הנך מאשר ומסכים שויצו אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.
בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של ויצו, גם אם הלוגו של ויצו עשוי להופיע באתר, שים לב שאתר זה הינו עצמאי ונפרד מויצו ושאין לויצו שליטה על התוכן המוצג באתר אינטרנט זה. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

תרגומים

טקסטים מסוימים באתר אינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות. הטקסטים יכולים להיות מתורגמים על-ידי בן אדם או תוכנת מחשב בלבד, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך וויצו אינה יוצרת מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום, בין אם מופק על-ידי מחשב ובין אם מבוצע על-ידי בני אדם.

הגבלת אחריות

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכניות והשירותים מסופקים "כמות שהם" ("AS IS") ללא אחריות או ערבון כלשהם. ויצו דוחה מעליה באופן מפורש, עד לגבול המותר בחוק, כל אחריות, ערבון ומצג, מפורשים או משתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. ללא כל הגבלה שהיא, ויצו אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.
הינך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך.

הגבלת חבות

בכל מקרה לויצו לא תהיה חבות כלפי צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר אינטרנט זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים, גם אם ויצו הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.
על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים, המוצעים דרך אתר אינטרנט זה עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו. אנא עיין בהסכם או בהודעה הישימים.

 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.