תוכנית המחצית השלישית

מידע למנהלים

מבוא

במהלך חופשת הקיץ תשע"א יפעיל האגף לחינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ כבשנים עברו. 

מסגרת זו פועלת במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

התכנית מכוונת לסגירת פערים, לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים, לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ולאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

 

פורטל התוכנית:
www.bagrut3.org.il

מתכונת הלימודים וההיבחנות

  • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר
  • קבוצת הלמידה תורכב מ- 15 – 20  תלמידים בלבד
  • בתכנית ילמדו רק מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות
  • מרכזי הלמידה יפעלו חמישה שבועות, בין המועדים, יום ראשון 3 ביולי 2011, א' בתמוז תשע"א,  עד יום ראשון 7 באוגוסט 2011, ז' באב תשע"א, חמישה ימים בשבוע.
  • בחינת הבגרות באזרחות תתקיים בתאריך 4.8.11, ד' באב תשע"א שאר בחינות הבגרות תתקיימנה בתאריך 8.8.11, ח' באב תשע"א
  • השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית
  • היום האחרון בו ניתן להירשם לתכנית, יום חמישי 23 ביוני 2011, כ"א בסיון, תשע"א.  

 

לבירורים ניתן לפנות אל: 

      גב' אירית זייד, מדריכה ארצית ומרכזת תכנית "מחצית שלישית – סמסטר קיץ", 
      האגף לחינוך עי"ס, משה"ח. טל: 02-5603254

      מר שפיע ג'מאל, מפקח מרכז חינוך מדעי טכנולוגי. טל:  0506-282629, 04-8632609

      מר איתי טנא, המנהל הארגוני של  התוכנית – רשת ויצו, טל: 03-6940548 , פקס: 03-6940550
      דוא"ל:  bagrut3@wizo.org

 

התכנית

רציונאל ומטרה:                        שיפור ציוני בגרות במקצועות החובה במעבר מכיתה לכיתה ולפני 
                                             עזיבת התלמיד את מערכת החינוך העל יסודית

 

 משך הלימודים:                         חמישה שבועות החל יום ראשון 3 ביולי 2011, א' בתמוז תשע"א  
                                               עד יום ראשון 7 באוגוסט 2011, ז' באב תשע"א, חמישה ימים
                                               בשבוע. על הלומד חלה חובת נוכחות מלאה בתכנית ושמירה על
                                               כללי התנהגות נורמטיביים. לא תתאפשר יציאה לנופש או מחנות
                                       
קהל יעד וקריטריונים לקבלה:    א.  הלימודים וההיבחנות מיועדים לבוגרי כיתות י'-י"א-י"ב הלומדים
                                                במערכת הלימודים האינטרנית של משרד החינוך שקיבלו ציון סופי
                                                שלילי בשאלון בבחינת בגרות או בעלי ציון בית ספרי שלילי שיוביל 
                                                לציון סופי שלילי אם היו ניגשים לשאלון בבחינת בגרות ללא למידה   
                                                נוספת. ישתתף בתכנית ורק תלמיד שלמד את החומר במסגרת ביה"ס            
                                                ושנוכחותו בשיעורים הייתה סדירה.
                                            ב. בוגרי כיתות י'-י"א- י"ב שמבקשים להבחן במקצוע בו נבחנו בעבר 
                                                יציגו ברישום אישור הבחנות ובו ציון נכשל
                                            ג. תלמידי כיתות י'-י"א–י"ב שלא נבחנו בעבר (אך למדו את המקצוע  
                                               במהלך הלימודים), או שנבחנו קרוב למועד התחלת התכנית וציוניהם לא 
                                               פורסמו עדיין, יצטיידו באישור מנהל ביה"ס על מתן ציון בית ספרי שלילי או
                                               על סיכוי גבוה של התלמידים לקבל ציון סופי שלילי
                                            ד. הלמידה וההבחנות יהיו במקצוע לימוד אחד בלבד (סמל שאלון 
                                                אחד) במסגרת קורס אחד בלבד

התאמות ועולים חדשים:           א. התאמות מיוחדות לתלמידים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה
                                               תינתנה כמו במועד קיץ (לא ניתן לקבל התאמות מיוחדות למועד זה)     
                                            
                                            ב. לעולים חדשים לא יהיו שאלונים מיוחדים, יינתן ניקוד נוסף על פי
                                                חוזר מנכ"ל תשס"ז 8(א)
                                       
הערכה בסיום התכנית:                 הציון המסכם (במקום הציון הבית ספרי), שיורכב מציוני המבחנים 
                                               והבחנים במהלך התכנית ומציון בחינת המתכונת בסופו, ישוקלל                
                                               עם ציון בחינת הבגרות. משקלו של ציון בחינת המתכונת הוא
                                               80% מהציון המסכם

שכר לימוד:                               400 ₪ ליחידת לימוד אחת
                                              550 ₪ לשתיים או שלוש יחידות לימוד

הנחות:                                    תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בביה"ס יצטייד 
                                             במכתב ממנהל ביה"ס על גובה ההנחה. ניתן לבקש הנחה חריגה 
                                             במכתב מנומק למנהל מרכז הלמידה. 
                                             בכל מקרה, כל תלמיד ישתתף בחלק מעלות הלימודים

תאריך ההיבחנות:                     הבחינה באזרחות תתקיים ב – 4.8.11, ד' באב תשע"א,
                                             שאר הבחינות תתקיימנה ב – 8.8.11, ח' באב תשע"א
                                          
פריסה:                                   ארצית, במרכזי למידה על פי רשימה שתפורסם בהמשך באתר 
                                            האגף לחינוך עי"ס שבאתר משה"ח www.education.gov.il, באתר של  
                                            רשת ויצו www.wizo.org תחת פרסומי אגף החינוך ובאתר התוכנית 
                                            www.bagrut3.org.il
 
מקצועות הלימוד:                     מקצועות החובה, ביחידות החובה בלבד (טבלה מופיעה בהמשך)

מימון אבטחה, ניקיון                  אחריות המימון על הרשות המקומית בה מצוי ביה"ס
וחומרים מתכלים:                      מנהל ביה"ס אחראי לקבל את הסכמת הרשות בכתב, לממן את  
                                             העלויות הנ"ל על פי הצורך, לפני התחלת התוכנית

 

 

 

מידע חשוב

1. חובה על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו. על מנהלי בתיה"ס לידע את התלמידים. בבתי ספר בהם נהוג להשאיל לתלמידים ספרי לימוד יש לדאוג ולהשאיר את הספרים בידי התלמידים הלומדים בתכנית. תלמיד שיגיע ביום הראשון ללימודים ללא ספר לימוד, לא יוכל להשתתף בתכנית
 
2. רשימת כלל התלמידים הנרשמים תיבדק באמצעות המיכון של משרד החינוך. לכשימצא תלמיד שנרשם, אך למעשה נבחן בעבר (עד מועד חורף תשע"א, כולל) בבחינת בגרות (בשאלון) והינו בעל ציון סופי עובר – 55 ומעלה, לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.

3. ימצא בתכנית תלמיד שלא למד את החומר בעבר, וזו לו הפעם הראשונה ללמידת החומר (משום שלא שובץ ללמידה לאורך שנה"ל או שנוכחותו בשיעורים לא הייתה סדירה), לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד

4. השתתפות תלמיד בתכנית אינה יכולה להוות תנאי למעבר מכיתה לכיתה או למעבר מבית ספר אחד לבית ספר אחר. ימצא תלמיד שזו הסיבה להשתתפותו בתכנית, לימודיו יופסקו מיידית ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד

5. מנהל בית ספר שתלמידיו ילמדו במרכז למידה שימוקם בבית ספר אחר, ימנה מורה אחראי/איש קשר לקבוצה שנשלחת, שיעמוד לרשות מנהלי התכנית (ברמה של טלפון ו/או דוא"ל) לאורך כל זמן הפעלתה. ללא מינוי אחראי/איש קשר, לא יוכלו התלמידים להצטרף לתכנית. על איש הקשר להיות זמין!
 
6. הצטרפותו החריגה של תלמיד, שאינו עומד בתנאי הסף, אם לתכנית כולה ואם רק לבחינת הבגרות (במקרים כמו: תלמיד שהיה חולה, ישב שבעה, נשלח מטעם המדינה לפעילות מסויימת וכד'), מותנית בקבלת אישור של ועדת חריגי נוהל הפועלת באגף הבחינות. יש להפנות את הבקשות, מיד עם היוודע הצורך לקבל אישור, למזכירת הועדה הגב' אהובה סיידוף, מס' פקס 02-5602038.

7. הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון הבית ספרי החדש שלו ("ציון מגן"). ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים שפורסמו על ידי אגף הבחינות.

8. בכל מקרה, יחויב כל תלמיד בשכר לימוד סמלי.

9. לבית ספר שתלמידיו נהנים ממלגות של תורמים, מומלץ להכניס לחישוב גובה המלגה גם את עלות התכנית בקיץ.

להזכירכם:
השתתפות התלמידים בתכנית נעשית בהסתמך על הצהרה וחתימה של המנהלים על עמידתו של כל תלמיד בתנאי הסף לכניסה לתכנית.

מקצועות לימוד והיבחנות

הלימודים כוללים רק מקצועות חובה. בקיץ תשע"א נכללים בתכנית מקצועות החובה הבאים:

מקצוע

מס' יח"ל

סמל שאלון

מתמטיקה

1

035801

מתמטיקה

-

035802

מתמטיקה

-

035803

אזרחות

2

034114

היסטוריה חלק א'

1

022115

היסטוריה חלק ב'

1

022116

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

913431

ערבית לערבים

3

910331

תנ"ך

2

001203

לשון

1

011107

לשון

1

011108

לשון

1

011108 מותאם

עברית (הבעה והבנה) - לערבים

2

014203

הערות חשובות

1.      היסטוריה - ניתן יהיה ללמוד ולהבחן רק בשאלונים החדשים. בפרק ב' של שאלון 22115, יהיו שאלות בנושא "בית שני". הלמידה וההבחנות בנושא "ערים וקהילות" מותנית במספר התלמידים שלמדו את החומר בעבר.
 
2.      אזרחות – תלמיד שסיים כיתה י"ב ואין לו ציון על מטלת הביצוע (34118) או שיש לו ציון אפס על מטלת הביצוע – לא יכול ללמוד בתכנית (ממילא יצטרך לחזור שוב בשנה הבאה על הבחינה כולה)
 
3.      מתמטיקה – כל התלמידים ייבחנו בשאלונים 35801, 35802, 35803. תלמיד שנבחן בעבר באחד מהשאלונים 35001, או 35002, או 35003, הציונים הקיימים במערכת יומרו למספר השאלון המתאים במבנה החדש
 
4.      ערבית לערבים - רק תלמידי י"ב רשאים להיבחן בשאלון שפה ערבית סמל שאלון 910331.
 
• רשימת המקצועות הסופית בתכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום על פי סה"כ הנרשמים בכל המרכזים. הנרשמים יקבלו הודעה על הקורסים שלא יתקיימו לפני פתיחת התכנית.

• רשימת המקצועות הסופית בכל מרכז למידה שיפעל במסגרת התכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום על פי מספר הנרשמים בכל מרכז (לא בכל מרכז למידה ניתן יהיה ללמוד את כל המקצועות).

רשימת מרכזי למידה

רשימת מרכזי הלמידה נבנית בימים אלה ותתפרסם בהמשך. מנהלי בתי ספר המעוניינים לפתוח בבית ספרם  מרכז למידה והבחנות עירוני/אזורי יפנו ישירות לנציג רשת ויצו שפרטיו מופיעים בעמוד הראשון.
פעילותו של כל מרכז תלויה במספר הנרשמים הסופי.

בשל ביקוש רב של מוסדות חינוך לשמש כמרכזי למידה, רק בתי ספר שיעמדו בקריטריוני הסף יוכלו לשמש כמרכזי למידה. תלמידי בתי ספר שלא יעמדו בקריטריונים ישלחו את תלמידיהם למרכז למידה קרוב.

רשימת מרכזי הלמידה, כולל פרטים על מנהלי המרכזים ומספרי טלפון, תופיע באתר האגף לחינוך עי"ס (המופיע באתר משה"ח  www.education.gov.il), באתר של רשת ויצו www.wizo.org ) ובאתר תוכנית המחצית השלישית www.bagrut3.org.il.

הרשימה תתעדכן בתדירות גבוהה .

אופן הרישום של התלמידים – לא סופי

1. תהליך הרישום על כל שלביו – החל משלב יידוע בתי הספר ועד לרישום בפועל של כל תלמיד ותלמיד - יתבצע על ידי רשת ויצו.
2. מנהלי בתיה"ס יקבלו מידע כתוב על אופן ומועדי ההרשמה בבית הספר באזורם, בו מופעל מרכז הלמידה.
3. רישום התלמידים יתבצע באופן אישי אצל מנהל מרכז הלמידה בו התלמיד מעוניין ללמוד
4. ההרשמה תתבצע לאחר הצגת המלצת מנהל/ת ביה"ס ובדיקת עמידת התלמיד בתנאי הקבלה כפי שהוגדרו בסעיף "קהל יעד וקריטריונים לקבלה".
5. התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
6. תלמיד הזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלמידה הצהרה ממנהל/ת בית הספר בו הוא לומד.
7. בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון  המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.

לתשומת לבכם ! בדומה לשנה שעברה, על מנת להיערך לפתיחה מסודרת של מרכזי הלמידה, יוקדם כל תהליך רישום התלמידים לתכנית. מועד פתיחת הרישום יופיע באתר.

המועד האחרון להרשמה יהיה יום חמישי 23  ביוני 2011, כ"א בסיון, תשע"א

ב  ה  צ  ל  ח  ה!

 

 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.